Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelsene («Salgs- og leveringsbetingelsene») for Bica ApS, Hammershusvej 12B, 7400 Herning, Danmark, CVR-nr.: 39683695 («Bedriften») gjelder for alle bestillinger – og har forrang foran andre betingelser osv. fra en kunde («Kunde») – med mindre Salgs- og leveringsbetingelsene fravikes ved uttrykkelig, skriftlig avtale.

Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder uansett hvilket medium eller metode som ble brukt ved inngåelse av bestillingen, og uansett om den er underskrevet, bekreftet via e-post eller inngått på annen måte, og kan endres uten forvarsel.

Tilbud og bestillingsbekreftelse

Bedriftens tilbud er gyldig i 30 dager fra datoen tilbudet er datert, med mindre noe annet fremgår av tilbudet. Aksept av tilbudt som Bedriften mottar etter av tilbudet ar utløpt er ikke bindende for Bedriften, med mindre Bedriften gir beskjed om noe annet. 

Når er bestilling er lagt inn er den bindende for Kunden. Etter Bedriftens skriftlige bekreftelse av bestillingen, er det inngått en bindende avtale om salg og levering av produktene. 
 
Kunden kan ikke kansellere en bekreftet bestilling. I spesielle tilfeller kan Bedriften godkjenne en kansellering, men da mot samtidig betaling av avbestillingsgebyret på 5 % av bestillingsbeløpet. Bestillinger av spesialtilpassede produkter kan ikke kanselleres.
 
Hvis det oppstår uforutsette omstendigheter som gjør det nødvendig for Bedriften å gjøre endringer i bestillingen, herunder reduksjon av bestilt, antall kan Bedriften foreta slike rimelige endringer. Slike endringer gir ikke Kunden rett til å kansellere bestillingen. 
 
Hvis en utilfredsstillende kredittvurdering av Kunden mottas etter bestillingsbekreftelsen, kan Bedriften kansellere bestillingen uten ansvar av noe slag, eller kreve forskuddsbetaling eller en bankgaranti som dekker hele beløpet.

Leveringsbetingelser

DAP/DDP/DPU kjøpers plass, Incoterms 2020. Alle priser er fra fabrikk og er underlagt fraktkostnader, med mindre annet fremgår av bestillingsbekreftelsen. Bedriften sørger for frakt og levering av de bestilte produktene på Kundens regning. Bedriften bærer risikoen til det angitte leveringsstedet.

Leveringstidspunkt og forsinkelse

Leveringstidspunktet er oppgitt i bestillingsbekreftelsen. Bedriften kan utsette leveringen med 14 dager, men må umiddelbart informere Kunden om forsinkelsen. Ved force majeure jf. nedenfor, må leveringstidspunktet utsettes til hindringen opphører og normal handel og transport er mulig igjen. 
 
Hvis forhold hos Kunden forhindrer betimelig levering, kan Kunden ikke motsette seg dette og er pliktig til å motta varene når Kundens forhold tillater det.

Eiendomsrett

Bedriften beholder eiendomsretten til de leverte produktene, til Kunden har betalt alt i sin helhet. Alle kostnader i forbindelse med håndheving av eiendomsretten bæres av Kunden.

Priser

Bedriftens priser er oppgitt i danske kroner og er ekskl. moms., levering og forsikring. Prisene er med forbehold om endringer i tollsatser, forsikrings- og transportutgifter, endring i priser fra underleverandører, andre avgifter og svingninger i valutakursen, og kan økes og/eller endre valuta, til leveringen finner sted. Bedriften opplyser kunden og alle prisendringer. Kunden fastsetter fritt sin. 

Betaling

Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal betaling fra Kunden til Bedriften skje mot faktura som forfaller ti dager etter fakturadatoen. 
 
Ved forsinket betaling påløper det forsinkelsesrente på 7 % per måned fra forsinkelsestidspunktet. Bedriften må utsette enhver levering av bestillinger eller kansellerte bestillinger skriftlig, og uten å pådra seg noe ansvar hvis kunden har ubetalte forfalte betalinger i forbindelse med tidligere bestillinger. Ethvert tap for Bedriften som en følge av dette skal kompenseres fult ut av Kunden.

Innsigelser om mangler og fullmakter

Alle innsigelser om mangler skal fremsettes skriftlig og skal være mottatt av Bedriften senest to dager etter levering. Ved ikke-synlige mangler skal innsigelsen framsettes senest to dager fra det tidspunktet mangelen kunne være oppdaget ved grundig inspeksjon, og uansett senest 14 dager etter leveringsdagen. 

Hvis en del av bestillingen ikke er levert eller forsinket, eller hvis en del av bestillingen er mangelfull, kan bare denne delen av bestillingen kanselleres. Alle innsigelser skal være spesifikke, dokumenterte og inneholder en presis beskrivelse av innsigelsens innhold. Varer kan ikke returneres uten forutgående skriftlig samtykke fra Bedriften. Hvis det oppdages mangler kan ikke Bedriften gjøres ansvarlig for noen annen direkte eller indirekte forstyrrelse av Kundens virksomhet, indirekte tap, tap av overskudd eller noen annen form for tap. Under alle omstendigheter skal Bedriftens maksimale ansvar være tilbakebetaling til Kunden av beløpet som er betalt for den mangelfulle delen av bestillingen.

Retur av produkter må skje etter avtale med Bedriften. Returnerte varer skal være i originalemballasjen. 

Force majeure

Bedriften er ikke ansvarlig dersom følgende ikke-uttømmende force majeure-hendelser inntreffer, og forhindrer eller forsinker oppfyllelse av avtalen: Krig og mobilisering, opprør og sivil ulydighet, terrorisme, naturkatastrofer, streik og lockout, varemangel, feil, mangler eller forsinkelse i leveranser fra underleverandører eller hvis underleverandører på anden måte er påvirket av forholdene, brann, mangel på transportmidler, valutarestriksjoner, import- og eksportrestriksjoner, død, sykdom eller fravær av viktige medarbeidere, datavirus, epidemier, pandemier, eller andre omstendigheter som er utenfor Bedriftens direkte kontroll. I slike tilfeller skal den berørte parten, Bedriften, ha rett til å utsette sin oppfyllelse av forpliktelsen inntil forhindringen har opphørt, eller kansellere hele eller deler av avtalen, uten å påta seg noe ansvar for dette.

Produktansvar og ansvarsbegrensning

Bedriften er ansvarlig for skade på personer eller ting forårsaket av Bedriftens produkter eller tjenester, etter at de er ute i markedet eller i den grad dette følger av loven. Midlertidig er Bedriften, uavhengig av det ovenstående, ikke ansvarlig for noen annen direkte eller indirekte forstyrrelse av Kundens bedrift, indirekte tap, tap av overskudd eller noen annen form for tap. 

Personlige opplysninger

I forbindelse med gjennomføring av Kundens bestilling, kan personlige opplysninger behandles i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten. Kundens personlige opplysninger vil i noen tilfeller gis videre til andre uavhengige behandlingsansvarlige, som for eksempel et transportfirma, slik at Bedriften kan levere bestillingen. Personlige opplysninger behandles med tilstrekkelig sikkerhet, og bare så lenge som det er nødvendig. Det vises til Bedriftens personvernserklæring som er tilgjengelig på Bedriftens nettside.

Immaterielle rettigheter

Eiendomsretten til alle immaterielle rettigheter forblir Bedriftens, inkludert men ikke begrenset til, patenter, bruksmodeller, design, varemerker og opphavsrettigheter.

Lovvalg og verneting

Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med dansk rett uten hensyn til de til enhver tid gjeldende internasjonale privatrettslige regler, i den grad anvendelse av slike regler vil føre til annet lovvalg enn dansk rett. Konvensjonen for kontrakter for internasjonalt salg (CISG) skal ikke gjelde.

Enhver tvist som måtte oppstå som en følge av, eller i forbindelse med, avtalen, herunder enhver tvist om dens eksistens, gyldighet eller opphør, skal avgjøres av en dansk domstol i jurisdiksjonen til Bedriftens hovedkontor. Selv om Bedriften har innledet rettslige prosesser mot Kunden, kan Bedriften når som helst velge å bringe tvisten inn for en voldgiftsrett ved det Danske Voldgiftsinstitut i henhold til de reglene som er vedtatt av Voldgiftsinstituttet i denne forbindelsen, som gjelder når voldgiftssaken innledes. Voldgiftsretten skal være i Danmark, og språket i voldgiftssaken skal være dansk. Voldgiftssaken og kjennelsen skal være konfidensiell, uten tidsbegrensning. Det er enighet som at kjennelsen og rettsspørsmålet ikke skal ankes til en domstol.
 
Hvis inndrivelse fra Bedriftens side er nødvendig, kan Bedriften til enhver tid velge å inndrive gjelden ved Kundens hjemting i overensstemmelse med lovgivningen i det aktuelle landet. 

Oppdatert 25.10.2023